معرفی اتحادیه

اتـحـادیـه پوشاک و قماش  شـهـرستان فـردیـس به همّـت وتـلـاش  هیـئت مـدیـره محترم در سال ۹۴ به شماره ثبت ۲۷۸۱تاسیس گردید.

درحـال حاضر ریاست اتحادیه را سرکار خانم شمسی سخایی از سـال  ۹۳ تا کـنون بـــرای ۲ دوره  بـا اکثـریـت آرا  اعـضـاء محـترم عـهـده دار می باشنـد.  ایـن اتحادیه  طبق ضوابط مصوب در کمیسیون نظارت شهرستان فردیس  در حـال حـاضـر شـامـل  ۲۴ رسـتـه مـیـبـاشـد . 

اطلاعیه
جوازدار محترم : طبق ماده ۱۴ قانون نظام صنفی افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازد در غیر اینصورت طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی واحد صنفی آنها پلمپ میگردد.

دستور العمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه برای گروه کالایی پوشاک