۱اطلاعات و مشخصات شما (شاکی)
۲ اطلاعات و مشخصات مربوط به واحد صنفی (متشاکی)
۳شرح شکایت
YYYY slash MM slash DD
نحوه تماس اتحادیه با شما *(Required)