ردیفکد آیسیکنام رستهنوع خدمات    
۱۵۱۳۱۲۲عمده فروشی پوشاک زیر مردانهتوزیعی
۲۵۲۳۲۲۴خرده فروشی پوشاک زیر مردانهتوزیعی
۳۵۲۳۸۹۳خرده فروشی پرده کرکرهتوزیعی
۴۵۲۳۲۱۱خرده فروشی پارچهتوزیعی
۵۵۲۳۲۱۷خرده فروشی پارچه های پرده ایتوزیعی
۶۵۲۳۲۱۶خرده فروشی پارچه های مبلیتوزیعی
۷۵۲۳۲۳۱خرده فروشی پوشاک زیر زنانهتوزیعی
۸۵۱۳۱۳۳عمده فروشی پوشاک زیر زنانهتوزیعی
۹۵۲۳۲۳۴خرده فروشی پوشاک زنانهتوزیعی
۱۰۵۱۳۱۳۲عمده فروشی پوشاک زنانهتوزیعی
۱۱۵۲۳۲۳۳خرده فروشی مقنعه و روسریتوزیعی
۱۲۵۱۳۱۳۵عمده فروشی روسری و مقنعهتوزیعی
۱۳۵۱۳۱۴۲عمده فروشی پوشاک نظامیتوزیعی
۱۴۵۲۳۲۴۲خرده فروشی پوشاک نظامیتوزیعی
۱۵۵۱۳۱۴۵عمده فروشی جوراب، دستکش و کلاهتوزیعی
۱۶۵۲۳۲۴۴خرده فروشی جورابتوزیعی
۱۷۵۱۳۱۴۹عمده فروشی لباس کارتوزیعی
۱۸۵۲۳۸۱۷خرده فروشی لباسهای ورزشیتوزیعی
۱۹۵۱۳۱۲۱عمده فروشی پوشاک مردانهتوزیعی
۲۰۵۲۳۲۲۲خرده فروشی پوشاک مردانهتوزیعی
۲۱۵۲۱۱۱۱خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ غیر زنجیره ایتوزیعی
۲۲۵۲۳۲۳۵خرده فروشی لباس خواب و لباس عروستوزیعی
۲۳۵۲۳۲۴۱خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهتوزیعی