خانم شمسی سخایی

ریاست اتحادیه پوشاک و قماش شهرستان فردیس

فاطمه عبدلهی

نائب رئیس اول اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس

کلثوم جوشقانی

دبیر اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس

احمد یوسفی

نائب رئیس دوم اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس

سیدولی جلیلی

خزانه دار اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس

یوسف احمدی مقدم

بازرس هیات مدیره اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس